تاثیر استفاده از مکمل های افزودنی (پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک) بر متابولیت های خون، جمعیت میکروبی، نشخوار و انتقال غیرفعال ایمونوگلوبولین ها در گوساله های هلشتاین
دوشنبه، 27 آبان 1398 - 12:04
مقدمه      پرورش گوساله ی سالم تضمین کننده تولید و سودآوری گله گاو شیری می باشد. مدیریت گوساله ها در سه ماه اول بسیار مهم است. حساسیت گوساله به عوامل نامساعد محیطی و تغذیه ای بسیار بالا بوده و در برخی واحدها با تلفات گسترده ای همراه می باشد. به همین دلیل نحوه رشد و مدیریت گوساله ها از بارزترین فعالیت های مورد توجه پرورش دهندگان ومتخصصان بخش است. طبیعتاً پرورش مطلوب گوساله نیازمن...
بررسی اثرات استفاده از افزودنی پروبیوتیک  و پری بیوتیک در شیر بر شاخص های عملکردی و قابلیّت هضم مواد مغذی در گوساله هاِی هلشتاین
دوشنبه، 15 بهمن 1397 - 17:44
مقدمه:           ابـتلا بـه فـرم شـدید اسـهال در گوسـاله هـا موجـب دهیدراتاسیون، عدم توازن الکترولیت و اسیدوز می گردد. مرگ، اختلال در کارایی، به تأخیر افتادن رشد و افزوده شـدن زمـان مراقبت و هزینه های درمان بر ضـرر های اقتصـادی ناشـی از بیمـاری مـی افزایـد. نحـوه رشـد و مـدیریت گوساله ها از بارزترین فعالیت های مورد توجه پرورش دهنـدگان و متخصصان صنعت گاوداری است. طبیع...
اثر مکمل های پروبیوتیکی و پری بیوتیکی بر عملکرد تولیدی گاو های شیری
سه شنبه، 22 آبان 1397 - 09:08
  مقدمه      لازمه پیشرفت و پویایی در صنعت گاو شیری افزایش بهره وری است. در سال های اخیر سیاست اصلی در پرورش دام استفاده از مکمل های دامی با بازده تولیدی بالا بوده است. برای دستیابی به این مهم علاوه بر به کارگیری روش های نوین و بهینه ی تغذیه ای، مدیریتی میتوان با اجرای روش ها و ساز و کار های متنوع و مناسب، موجبات بهبود و تسریع برنامه های افزایش راندمان را در واحد های دامپرور...
اثر پروبیوتیک طیور Bio-Poul بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی در جوجه های شترمرغ
دوشنبه، 02 مرداد 1396 - 09:21
مقدمه:  مکمل های پروبیوتیکی با ایجاد تغییر در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، فراهم آوردن آنزیم ها، ساخت ویتامین ها و مواد مغذی توسط باکتری ها سبب بهبود سیستم ایمنی و عملکرد رشد پرنده می شوند. این پژوهش به منظور مقایسه ی پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul و پروبیوتیک P. انجام شد. از اینرو، شاخص های افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی:  طرح کاملاً تصاد...
مقایسه اثر پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul با لینکومایسین و تیمار شاهد بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی در جوجه های بوقلمون
يکشنبه، 01 مرداد 1396 - 18:40
مقدمه:  پروبیوتیک بعنوان مکمل میکروبی زنده بر دستگاه گوارش حیوان میزبان اثر گذاشته و تعادل میکروبی روده را تحت تاثیر قرار می دهد، همچنین سبب بهبود گوارش پذیری و مقاومت حیوان در برابر عوامل بیماری زا می شود. از اینرو، در این پژوهش اثر پروبیوتیک طیور بایوپول (®Bio-Poul) بر عملکرد رشد و فاکتورهای خونی بررسی شد و با تیمار شاهد (بدون افزودنی) و تیمار دارای ۱۴۰ گرم لینکومایسین مقایسه شد. ...
بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بومی (Bio-Aqua Pond) در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی در ماهی کپور معمولی
يکشنبه، 01 مرداد 1396 - 11:32
      هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن پروبیوتیک بومی در آب استخر بر پارامتر های شمیایی آب، ترکیب شمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی ماهی کپور معمولی بود. در مجموع ۶۳۰۰۰ قطعه ماهی با ۳ تیمار و ۳ تکرار به طور تصادفی در هر استخر قرار داده شدند. در این آزمایش ۳ سطح، صفر (شاهد)، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم پروبیوتیک در هکتار هفته ای یکبار به آب استخر پرورش ماهی اضافه شد. نتایج نشان داد که ...
مقایسه پروبیوتیک تجاری با پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر شاخص‎های رشد و تغذیه ماهی قزل‎آلای رنگین‎کمان (Oncorhynchus mykiss)
يکشنبه، 01 مرداد 1396 - 11:09
این پژوهش با هدف بررسی عملکرد پروبیوتیک تجاری  و پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر معیارهای رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه ۲±۲۸۰  گرم انجام گرفت که در ۳  تیمار و هر یک با ۳ تکرار، به مدت ۳۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. جیره های آزمایشی پروبیوتیک تجاری  و بایوآکوا  به ترتیب هر یک با دوز مصرفی ۰,۲ گرم/ کیلوگرم و ۰.۱ گرم / کیلوگرم خوراک مکمل سازی شد...
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi