يکشنبه 01 مرداد 1396
تعداد بازدید: 1364

بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بومی (Bio-Aqua Pond) در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی در ماهی کپور معمولی

بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بومی (Bio-Aqua Pond) در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی در ماهی کپور معمولی

      هدف از این پژوهش بررسی اثر افزودن پروبیوتیک بومی در آب استخر بر پارامتر های شمیایی آب، ترکیب شمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی ماهی کپور معمولی بود. در مجموع ۶۳۰۰۰ قطعه ماهی با ۳ تیمار و ۳ تکرار به طور تصادفی در هر استخر قرار داده شدند. در این آزمایش ۳ سطح، صفر (شاهد)، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم پروبیوتیک در هکتار هفته ای یکبار به آب استخر پرورش ماهی اضافه شد. نتایج نشان داد که غلظت آمونیاک، نیتریت و سولفید نیتروژن آب استخر حاوی ۱۰۰۰ گرم پروبیوتیک در هکتار به طور معنی داری پایین تر از سایر تیمار های آزمایشی بود (۰/۰۵>P). اثر تیمارهای پروبیوتیک بر ترکیب شیمیایی لاشه (درصد ماده خشک، پروتیئن خام، چربی خام و خاکستر) و بازماندگی، معنی دار نبود. افزودن ۱۰۰۰ گرم پروبیوتیک در هکتار، تعداد لاکتوباسیلوس ها و باسیلوس ها را افزایش و تعداد باکتری های گرم منفی و کلی فرم های روده ی ماهی را کاهش داد(۰/۰۵>P).

تصاویر
  • بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بومی (Bio-Aqua Pond) در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی در ماهی کپور معمولی
  • بررسی اثر افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک بومی (Bio-Aqua Pond) در آب استخر بر پارامترهای شیمیایی آب، ترکیب شیمیایی لاشه، جمعیت میکروبی روده و بازماندگی در ماهی کپور معمولی
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi