يکشنبه 01 مرداد 1396
تعداد بازدید: 1344

مقایسه اثر پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul با لینکومایسین و تیمار شاهد بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی در جوجه های بوقلمون

مقایسه اثر پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul با لینکومایسین و تیمار شاهد بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی در جوجه های بوقلمون

مقدمه: 

پروبیوتیک بعنوان مکمل میکروبی زنده بر دستگاه گوارش حیوان میزبان اثر گذاشته و تعادل میکروبی روده را تحت تاثیر قرار می دهد، همچنین سبب بهبود گوارش پذیری و مقاومت حیوان در برابر عوامل بیماری زا می شود. از اینرو، در این پژوهش اثر پروبیوتیک طیور بایوپول (®Bio-Poul) بر عملکرد رشد و فاکتورهای خونی بررسی شد و با تیمار شاهد (بدون افزودنی) و تیمار دارای ۱۴۰ گرم لینکومایسین مقایسه شد.


طرح آزمایشی: 

طرح کاملاً تصادفی 


سن شروع و پایان آزمایش: 

۸ تا ۷۰ روزگی


شاخص های مورد بررسی: 

خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل، فراسنجه های خونی (گلبول های قرمز و سفید، لنفوسیت و هتروفیل)


نتیجه گیری:

استفاده از پروبیوتیک طیور بایوپول (®Bio-Poul) نسبت به تیمارهای شاهد و دارای لینکومایسین، سبب بهبود عملکرد رشد و سیستم ایمنی پرنده می شود.   

تصاویر
  • مقایسه اثر پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul با لینکومایسین و تیمار شاهد بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی در جوجه های بوقلمون
  • مقایسه اثر پروبیوتیک طیور ®Bio-Poul با لینکومایسین و تیمار شاهد بر خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی در جوجه های بوقلمون
فایلهای پیوست
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi