مقالات
سه شنبه 03 اسفند 1395
تعداد بازدید: 2232

مقایسه پروبیوتیک تجاری با پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر شاخص ‎های رشد و تغذیه ماهی قزل‎ آلای رنگین‎ کمان (Oncorhynchus mykiss)

 مقایسه پروبیوتیک تجاری با پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر شاخص ‎های رشد و تغذیه ماهی قزل‎ آلای رنگین‎ کمان (Oncorhynchus mykiss)

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد پروبیوتیک تجاری و پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر معیارهای رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن اولیه ۲±۲۸۰ گرم انجام گرفت که در ۳ تیمار و هر یک با ۳ تکرار، به مدت ۳۰ روز مورد بررسی قرار گرفت. جیره های آزمایشی پروبیوتیک تجاری (T1) و پروبیوتیک بومی بایوآکوا (T2) به ترتیب هر یک با دوز مصرفی ۰,۲ گرم/ کیلوگرم و ۰.۱ گرم / کیلوگرم خوراک مکمل سازی شد. تیمار شاهد از جیره بدون پروبیوتیک تغذیه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که باکتری های پروبیوتیکی بر مبنای غلظت به کار رفته در جیره غذایی اثرات معنی داری بر افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، کاهش ضریب تبدیل غذایی و بهبود بازماندگی داشته و بین گروه شاهد و دو تیمار پروبیوتیکی اختلاف معنی داری به دست آمد (P<0/05). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که پروبیوتیک مورد استفاده بر شاخص های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان موثر بوده است.

تصاویر
  •  مقایسه پروبیوتیک تجاری با پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر شاخص ‎های رشد و تغذیه ماهی قزل‎ آلای رنگین‎ کمان (Oncorhynchus mykiss)
  •  مقایسه پروبیوتیک تجاری با پروبیوتیک بومی بایوآکوا بر شاخص ‎های رشد و تغذیه ماهی قزل‎ آلای رنگین‎ کمان (Oncorhynchus mykiss)
دات نت نیوک فارسی - دی ان ان فارسی - DnnExpert - DNN Farsi - DotNetNuke Farsi