مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه ویژه نشخوارکنندگان- مخمر دامی RumYeast 

مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه ویژه نشخوارکنندگان- مخمر دامی RumYeast 

     شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با هدف تولید مکمل های پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان و با همکاری برترین کارشناسان عرصه فناوری زیستی، تاسیس و با در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، موفق به شناسایی و جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی و ثبت اختصاصی در پایگاه جهانی NCBI شده است.

     ®RumYeast (مخمر دام) کشت زنده مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه سویه SC14PM است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت زیست درمان ماهان از منابع بومی جداسازی و به صورت صنعتی تولید شده است. 

تثبیت میکروفلور شکمبه

     میکروفلور شکمبه مجموعه ای پیچیده متشکل از باکتری ها، قارچ ها و مخمر ها و تک یاخته هایی است که در شرایط بی هوازی وظیفه ی هضم و جذب و فرآوری مواد غذایی را برعهده دارند. مخمر ®RumYeast از طریق اثرات سینرژیستی موجب بهبود رشد میکروارگانیسم های مفید می شوند. همچنین از طریق مکانیسم های متعدد آنتاگونیستی از رشد میکروارگانیسم های مضر در شکمبه ممانعت می کند. 

تثبیت pH شکمبه 

     کاهش  pH شکمبه و اسیدوز تحت بالینی (SARA) در جیره های با کربوهیدرات بالا، یکی از مشکلات شایع در گاوداری های صنعتی است. مخمر ®RumYeast با بهینه سازی شرایط میکروبی شکمبه، تحریک رشد باکتری های مصرف کننده اسید لاکتیک، تغییر مسیرهای بیوشمیایی از لاکتات به پروپیونات و ... باعث تثبیت pH شکمبه در شرایط بهینه و پیشگیری از اسیدوز تحت بالینی و عوارض ناشی از تغییرات pH می شود. 

rumyeast-s

مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه ویژه نشخوارکنندگان- مخمر دامی ®RumYeast 

     شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با هدف تولید مکمل های پروبیوتیک دام، طیور و آبزیان و با همکاری برترین کارشناسان عرصه فناوری زیستی، تاسیس و با در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، موفق به شناسایی و جداسازی سویه های پروبیوتیک بومی و ثبت اختصاصی در پایگاه جهانی NCBI شده است.

     ®RumYeast (مخمر دام) کشت زنده مخمر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویزیه سویه SC14PM است که در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت زیست درمان ماهان از منابع بومی جداسازی و به صورت صنعتی تولید شده است. 

تثبیت میکروفلور شکمبه

     میکروفلور شکمبه مجموعه ای پیچیده متشکل از باکتری ها، قارچ ها و مخمر ها و تک یاخته هایی است که در شرایط بی هوازی وظیفه ی هضم و جذب و فرآوری مواد غذایی را برعهده دارند. مخمر ®RumYeast از طریق اثرات سینرژیستی موجب بهبود رشد میکروارگانیسم های مفید می شوند. همچنین از طریق مکانیسم های متعدد آنتاگونیستی از رشد میکروارگانیسم های مضر در شکمبه ممانعت می کند. 

تثبیت pH شکمبه 

     کاهش  pH شکمبه و اسیدوز تحت بالینی (SARA) در جیره های با کربوهیدرات بالا، یکی از مشکلات شایع در گاوداری های صنعتی است. مخمر ®RumYeast با بهینه سازی شرایط میکروبی شکمبه، تحریک رشد باکتری های مصرف کننده اسید لاکتیک، تغییر مسیرهای بیوشمیایی از لاکتات به پروپیونات و ... باعث تثبیت pH شکمبه در شرایط بهینه و پیشگیری از اسیدوز تحت بالینی و عوارض ناشی از تغییرات pH می شود. 

بهبود هضم و جذب مخمر

     ®RumYeast با تولید آنزیم و ویتامین، مصرف اکسیژن آزاد و اثرات سینرژیستی بر میکروفلور مفید شکمبه علی الخصوص میکروب های سلولایتیک و فعالیت آنزیمی آنها، موجب تجزیه و هضم بیشتر فیبرها، فرآوری بیشتر مواد مغذی، تولید اسیدهای چرب فرار، بهینه سازی متابولیسم نیتروژن، افزایش تولید اسیدهای آمینه، کاهش آمونیاک و درنتیجه بهبود وزن گیری، تولید شیر و افزایش چربی و پروتئین شیر می شود. 

مزایای مخمر ®RumYeast در نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز، میش، قوچ و ...)

 • تثبیت pH شکمبه، کاهش خطر اسیدوز متابولیک (بالینی و تحت بالینی) 
 • بهبود استرس و عوارض آن، تثبیت فعالیت گوارشی در شرایط استرس 
 • تحریک فلور میکروبی شکمبه 
 • تحریک فعالیت آنزیمی میکروب ها و افزایش تجزیه سلولز و همی سلولز در شکمبه 
 • بهبود محیط بی هوازی شکمبه و افزایش فعالیت باکتری های بی هوازی 
 • افزایش پروتئین شیر 
 • تولید اسید های چرب زنجیره کوتاه و افزایش چربی شیر 
 • افزایش تولید شیر افزایش مصرف ماده خشک در گاو شیری 
 • کاهش افت وزن در دوره شیردهی، بهبود BCS 
 • تسریع رشد شکمبه در گوساله های تازه از شیر گرفته شده 
 • افزایش تولید اسیدهای آمینه، افزایش پروتئین عبوری 
 • بهبود ضریب تبدیل 

 

مزایای مخمر ®RumYeast در سایر گونه ها 

 • بهبود ضریب تبدیل 
 • مقابله با میکروارگانیسم های بیماری زا 
 • تعادل میکروفلور گوارشی 
 • تحریک و تقویت سیستم ایمنی 
 • تولید آنزیم و ویتامین های ضروری 
 • بهبود هضم و جذب 

دوز مصرفی در نشخوارکنندگان: 

 • گوساله های پرواری: 4-2 گرم در روز به ازای هر رأس 
 • گاوهای شیری: 6-4 گرم در روز به ازای هر رأس 
 • شرایط استرس: 10-5 گرم در روز به ازای هر رأس 
 • گوسفند و بز: 3-2 گرم در روز به ازای هر رأس 

دوز مصرفی در سایر گونه ها:

 • 50-100 گرم در تن خوراک ماکیان، بوقلمون و آبزیان
 • 100-200 گرم در تن خوراک شترمرغ 

بسته بندی: 

 • کیسه های 10 کیلوگرمی و یک کیلوگرمی

 Total Yeast Count: 1010 cfu/g 

شرایط نگهداری:

 • در جای خشک و خنک (25-4 درجه سانتی گراد) نگهداری شود. 
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود. 
 • فقط برای مصرف دامپزشکی.